Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Wydział organizacyjno - prawny

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

1. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

1)  realizowanie zadań w zakresie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:

a)  przedstawianie propozycji w zakresie usprawniania organizacji Urzędu oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania,

b)  udział w opracowywaniu projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,

c)  udział w opracowywaniu regulaminu pracy Urzędu,

d) prowadzenie rejestru i zbioru aktów normatywnych wydawanych przez organy gminy (kopii uchwał Rady, zarządzeń i pism okólnych wójta) oraz ich udostępnianie do powszechnego wglądu,

e) prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu zbioru aktów normatywnych zewnętrznych,

f) zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi prac wójta , kierowników wydziałów;

2)  przekazywania Wojewodzie uchwał Rady;

3)  sporządzania informacji z realizacji uchwał Rady;

4)  gromadzenie kopii protokołów;

5)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu Gminy i    kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)   realizowanie zadań w zakresie kadr i szkolenia, a zwłaszcza:

a)    prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

b)   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

c)   prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi,

d)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej obsługi zadań związanych z dokonywaniem przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

e)  techniczno-organizacyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

f)    załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

7)    prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowymi pracami pracowników;

8)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem ryczałtów;

9)    prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;

10)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców;

11)   ewidencjonowanie spraw wynikających z rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków posłów, senatorów i radnych;

12)   koordynowanie spraw związanych z zamawianiem pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli;

13)   prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, które obejmuje m.in.:

a)     współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,

b)     przejmowanie dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania,

c)     ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji posiadanych i przejmowanych akt,

d)     udostępnianie akt do celów służbowych,

e)     prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

f)      przekazywanie dokumentacji do właściwych archiwów państwowych,

g)     nadzorowanie stosowania przez komórki organizacyjne Urzędu kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt);

14)  wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszeń i postanowień sądowych;

15)   przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu  zamieszkania;

16)   kompletowanie danych z właściwych komórek organizacyjnych Urzędu do sporządzenia i przekazania informacji kryminalnych na zapytanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

17)   prowadzenie pod względem organizacyjno-prawnym spraw stowarzyszeń i związków międzygminnych, w których gmina jest członkiem;

18)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej realizacji zadań wynikających z obsługi i współpracy z samorządami mieszkańców;

19)  prowadzenie spraw związanych z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem referendów, wyborów powszechnych oraz wyborów ławników;

20)  prowadzenie ewidencji statutów i regulaminów organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych;

21) prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem prawidłowości realizacji  postanowień statutowych gminy;

22) opracowywanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników samorządowych i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

 

2. W skład Wydziału organizacyjno - prawnego wchodzą:

 Sekretarz Gminy – Pan Benedykt Kamiński
Pokój nr 11, tel. 564936825, fax. 564936832
e- mail: sekretarz@ugbartniczka.pl

 
Inspektor – Pani Elżbieta Karolina M otylińska - obsługa sekretariatu, prowadzenie spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kancelarii tajnej, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pokój nr 2, e-mail: sekretariat@ugbartniczka.pl

 tel. 564936811

Inspektor – Pani Elżbieta Sargalska - Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy , kadrowych i organizacyjnych

 Pokój nr 12, e-mail: rada@ugbartniczka.pl

telefon 564936827


Radca  prawny – Pani Maria Szymańska

 Pokój nr 13, e-mail:

prawnik@ugbartniczka.pl

tel. 564936826

 

Informatyk – Pan Jerzy Szramka

e-mail: informatyk@ugbartniczka.pl

 tel 564936810