Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 08 maja 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27.03.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Zarządzenie Nr 14/08
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 08 maja 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27.03.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.


Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:


W uchwale Nr XII/52/08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 10.579.337 zł zastępuje się kwotą 10.729.783 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone -załącznik nr 3 2.103.352 zł
dotacje na zadania własne 399.849 zł
subwencja ogólna 5.527.537 zł
dochody własne 2.699.045 zł

§ 2.Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 10.329.757 zł zastępuje się kwotą 10.480.203 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
w tym: a) wydatki majątkowe 1.186.601 zł
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem 9.293.602 zł

§ 3.Dokonać przeniesień według załącznika nr 4- część tabelaryczna i opisowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.