Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zarządzenie 3/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2007 rok

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Zarządzenie 3/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 03 marca 2008 roku

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) art. 30 ust.1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Z 2005r. Nr 190, poz. 1606) zarządzam co następuje:
§ 1
Realizując uchwałę nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu jako Wójt Gminy Bartniczka za 2007 rok.
§ 2

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikających z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 9.585.198,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.784.359,81 zł. Co stanowi 102,07% planu
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 9.716.115,00 zł. Wykonano w wysokości: 9.531.430,18 zł. Co stanowi 98,09% planu.

1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło: 8.821.428,62 zł, tj. 98,2 zakładanego planu.
2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 710.001,56 zł, tj. 96,4% zakładanego planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 130.917 zł. Wyliczono nadwyżkę budżetową w kwocie 252.929,63 zł.
§ 3

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:
1. Plan dotacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami wyniósł: 1.958.017 zł., a został zrealizowany w kwocie 1.957.259,91 zł. , co stanowi 99,9% zakładanego planu.
2. Ustalono 42.000 zł na zwalczanie problemów alkoholowych i rozwiązywanie problemów narkomani, wykonano następująco :
a) Zwalczanie narkomanii plan wydatków:5.000 zł, wykonanie : 2.508,36 zł,
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 37.000 zł wykonanie 34.712,41 zł.

3. Plan i wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniósł:
1) plan przychodów: 12.561 zł., wykonanie: 15.852,12 zł.
2) plan wydatków: 48.000 zł., wykonanie: 31.074,47 zł.
§ 4

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Gminy Bartniczka

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.