Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu
Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 września 2005 r. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XVII/83/04 z dnia 29.12.2004r.wprowadza się zmiany
jak poniżej:
§ 1. Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 9.392.251 zł zastępuje się kwotą 9.393.205 zł
wg załącznika Nr1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone wg załącznika Nr4 928.218 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 10.050.320 zł zastępuje się kwotą 10.051.274 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika Nr 3
z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 15/05 z dnia 23.09.05 r

Zmiany w planie dochodów gminy 2005 r.

Lp
Określenie
Dział
Rozdział
Para-
graf
Budżet przed zmianą
Zwiększenia
Zmniej-szenia
Budżet po
zmianie
2.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
751


8.001
954
-
8.955

Wybory do Sejmu i Senatu

75108

7.300
954
-
8.254

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.


2010
7.300
954

8.254

Podliczenie

 

9.392.251
954
-
9.393.205

Część opisowa-Budżet po zmianie 9.393.205
1.Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu
Decyzją Nr DTR-580-4/05 z dnia 16.09.2005 zwiększa środki o kwotę 954 zł – łącznie 8.254 zł
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 15/05 z dnia 23.09.05 r


Zmiany w planie wydatków gminy 2005 r.

Lp.
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po
zmianie
1.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
751


8.001
954
-
8.955

Wybory do Sejmu i Senatu

75108

7.300
954
-
8.254

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
3.500
954
-
4.454

Podliczenie

 

10.050.320
954
-
10.051.274

Część opisowa

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zwiększono Decyzją Nr DTR-580-4/05 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu do kwoty 8.254 zł
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Woójta Gminy
Barniczka Nr1/05 z dnia 23.09.2005 r
Przeniesienia wydatków w budżecie 2005r
Lp.
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed zmianą

Zwiększenie
Zmniejszenie
Budżet po
zmianie
1
Transport i Łączność
600


360.000
2.000
2.000
360.000

Drogi publiczne gminne

60016

360.000
2.000
2.000
360.000

Składki PEFRON


4140
3.000
2.000
-
5.000

Różne opłaty i składki


4430
3.500
-
2.000
1.500
2.
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
751


8.955
1.528
1.528
8.955

Wybory do Sejmu i Senatu

75108

8.254
1.528
1.528
8.254

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
4.454
144
-
4.598

Składki na ubezpieczenia społecz


4110
680
-
452
228

Składki na Fundusz Pracy


4120
120
-
88
32

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
800
72
-
872

Zakup usług remontowych


4270
700
-
700
0

Zakup usług pozostałych


4300
600
1.312
-
1.912

Podróże służbowe krajowe


4410
900
-
288
612
3.
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
754


68.000
8.300
8.300
68.000

Ochotnicze Straże Pożaene

75412

68.000
8.300
8.300
68.000

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
13.416
-
8.300
5.116

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
23.500
8.300
-
31.800
4.
Ochrona zdrowia
851


39.000
800
800
39.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

38.000
800
800
38.000

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
2.490
500
-
2.990

Zakup usług pozostałych


4300
9.900
300
-
10.200

Podróże służbowe krajowe


4410
1.000
-
800
200
5.
Oświata i Wychowanie
801


4.075.842
20.303
20.303
4.075.842

Szkoły Podstawowe

80101

2.433.599
12.378
12.378
2.433.599

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń


3040
12.378
-
12.378
0

Wynagrodzenia osobowe prac.


4010
1.275.730
1.568
-
1.277.298

Zakup usług remontowych


4270
32.700
5.000
-
37.700

Zakup usług pozostałych


4300
22.036
5.000
-
27.036

Opłaty za usługi internetowe


4350
2.000
500
-
2.500

Różne opłaty i składki


4430
3.000
310
-
3.310

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

190.344
1.115
1.115
190.344

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń


3040
1.115
-
1.115
0

Wynagrodzenia osobowe prac.


4010
116.685
1.115
-
117.800

Gimnazja

80110

1.188.811
6.810
6.810
1.188.811

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń


3040
6.810
-
6.810
0

Wynagrodzenia osobowe prac.


4010
714.633
1.010
-
715.643

Wynagrodzenia bezosobowe


4170
1.000
300
-
1.300

Zakup usług remontowych


4270
25.226
5.000
-
30.226

Opłaty za usługi internetowe


4350
2.000
500
-
2.500
6.
Pomoc Społeczna
852


1.324.880
1.840
1.840
1.324.880

Ośrodki Pomocy Społecznej

85219

181.650
1.840
1.840
181.650

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
7.000
1.840
-
8.840

Zakup usług pozostałych


4300
9.900
-
1.000
8.900

Odpisy na Zakł.Fundusz Św.Soc.


4440
4.000
-
840
3.160

Podliczenie

 

10.051.274
34.771
34.771
10.051.274
Przeniesienia środków w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji zadań bieżących gminy.