Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Sekretarz Gminy

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Sekretarz Gminy
Motylińska Elżbieta

Pokój 11


tel. 56 4936825,

fax 56 4936832
e-mail: sekretarz@ugbartniczka.pl


Zakres czynności / kompetencje:


Sekretarz Gminy wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania ,zapewnia kompleksowe rozwiązywanie spraw wynikających z zadań gminy , a w szczególności :

 1. zapewnia prawidłową organizację pracy i funkcjonowanie Urzędu,
 2. kontrolowanie prawidłowości organizacji wewnętrznej i skuteczności pracy referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
 3. przestrzegania dyscypliny pracy,
 4. zapewnienie terminowego załatwiania spraw obywateli skarg ,listów i wniosków,
 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 6. nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 7. zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w Urzędzie,
 8. zapewnienie warunków pracy w Urzędzie oraz spraw socjalno – bytowych pracowników i ich rodzin,
 9. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie go do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
 10. prowadzi ewidencję zarządzeń Wójta oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją,
 11. współdziała z Radą Gminy w zakresie jej działania,
 12. prowadzi ewidencję uchwał Rady Gminy,
 13. ewidencjonuje pisma okólne, zarządzenia i decyzje Wójta,
 14. pełni zastępstwo Wójta w razie jego nieobecności,
 15. opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego, zakresy czynności poszczególnych referatów i stanowisk, zakresy kompetencji kierowników oraz kontroluje realizację tych postanowień,
 16. inicjuje usprawnienia, upowszechnia nowoczesne metody organizacji pracy,
 17. przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy,
 18. sporządza zeznania świadków oraz przyjmuje oświadczenia w sprawie pracy- potrzebne do spraw rentowych i emerytalnych ,
 19. odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w gminie.