Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Wydział organizacyjno - prawny

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

1. Do zakresu działania Wydziału należy w szcególności:

1)  realizowanie zadań w zakresie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:

a)  przedstawianie propozycji w zakresie usprawniania organizacji Urzędu oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania,

b)  udział w opracowywaniu projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,

c)  udział w opracowywaniu regulaminu pracy Urzędu,

d) prowadzenie rejestru i zbioru aktów normatywnych wydawanych przez organy gminy (kopii uchwał Rady, zarządzeń i pism okólnych wójta) oraz ich udostępnianie do powszechnego wglądu,

e) prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu zbioru aktów normatywnych zewnętrznych,

f) zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi prac wójta , kierowników wydziałów;

2)  przekazywania Wojewodzie uchwał Rady;

3)  sporządzania informacji z realizacji uchwał Rady;

4)  gromadzenie kopii protokołów;

5)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu Gminy i    kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)   realizowanie zadań w zakresie kadr i szkolenia, a zwłaszcza:

a)    prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

b)   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

c)   prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi,

d)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej obsługi zadań związanych z dokonywaniem przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

e)  techniczno-organizacyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

f)    załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

7)    prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowymi pracami pracowników;

8)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem ryczałtów;

9)    prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;

10)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców;

11)   ewidencjonowanie spraw wynikających z rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków posłów, senatorów i radnych;

12)   koordynowanie spraw związanych z zamawianiem pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli;

13)   prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, które obejmuje m.in.:

a)     współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,

b)     przejmowanie dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania,

c)     ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji posiadanych i przejmowanych akt,

d)     udostępnianie akt do celów służbowych,

e)     prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

f)      przekazywanie dokumentacji do właściwych archiwów państwowych,

g)     nadzorowanie stosowania przez komórki organizacyjne Urzędu kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt);

14)  wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszeń i postanowień sądowych;

15)   przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu  zamieszkania;

16)   kompletowanie danych z właściwych komórek organizacyjnych Urzędu do sporządzenia i przekazania informacji kryminalnych na zapytanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

17)   prowadzenie pod względem organizacyjno-prawnym spraw stowarzyszeń i związków międzygminnych, w których gmina jest członkiem;

18)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej realizacji zadań wynikających z obsługi i współpracy z samorządami mieszkańców;

19)  prowadzenie spraw związanych z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem referendów, wyborów powszechnych oraz wyborów ławników;

20)  prowadzenie ewidencji statutów i regulaminów organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych;

21) prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem prawidłowości realizacji  postanowień statutowych gminy;

22) opracowywanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników samorządowych i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W skład Wydziału organizacyjno - prawnego wchodzą:

 Sekretarz Gminy – Pan Benedykt Kamiński
Pokój nr 11
e- mail: sekretarz@ugbartniczka.pl

 

       Wykonuje  wyznaczone przez Wójta zadania, zapewnia  kompleksowe rozwiązywanie spraw  wynikających z zadań gminy  i pełni funkcję kierownika wydziału organizacyjno - prawnego.

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności :

 

1)       zapewnia prawidłową organizację pracy i funkcjonowanie Urzędu;

2)       kontrolowanie prawidłowości organizacji  wewnętrznej i skuteczności pracy wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy;

3)       czuwanie nad dyscypliną pracy;

4)       zapewnienie terminowego załatwiania spraw obywateli skarg ,listów i wniosków;

5)       umożliwiani podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

6)       nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;

7)       zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych  w Urzędzie;

8)       zapewnienie warunków pracy w Urzędzie oraz spraw socjalno – bytowych pracowników i ich rodzin;

9)       przekazywanie bieżących przepisów na poszczególne stanowiska pracy;

10)    prowadzi ewidencję zarządzeń Wójta oraz sprawuje  nadzór nad ich realizacją;

11)    współdziała z Radą Gminy w zakresie jej działania;

12)    prowadzi ewidencję uchwał Rady Gminy;

13)    ewidencjonuje pisma okólne, zarządzenia i decyzje Wójta;

14)    pełni zastępstwo Wójta w razie jego nieobecności;

15)    opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego, zakresy czynności  poszczególnych wydziałów i stanowisk, zakresy kompetencji kierowników oraz kontroluje realizację  tych postanowień;

16)    inicjuje usprawnienia, upowszechnia nowoczesne metody organizacji pracy;

17)    przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy;

18)    sporządza zeznania świadków oraz przyjmuje oświadczenia w sprawie pracy- potrzebne do spraw rentowych i emerytalnych;

19)    odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w gminie;

20)    dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie gminy i podległych jednostkach.

 

 

Sekretariat – Pani Elżbieta Wrzosek

Pokój nr 2, e-mail: sekrtariat@ugbartniczka.pl
tel. 0564936811

 

      Zakres czynności:

1.    Zapewnienie obsługi technicznej sekretariatu wójta;

1)   udział w czynnościach związanych z wykonywaniem przez wójta funkcji reprezentacyjnych;

2)   organizacja bieżących spotkań wójta.

2.    Przyjmowanie, otwieranie i rejestrowanie wpływów w systemie dziennikowym;

3.    Przedkładanie korespondencji wójtowi

4.    Przekazywanie korespondencji do  wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

5.    Obsługa radia i centrali telefonicznej

6.    Kompletowanie przesyłek pocztowych od pracowników do wysyłki

7.    Zapewnienie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

8.    Współpraca z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu, a w szczególności:

1)   prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych i  niepublicznych;

2)   dofinansowanie kształcenia młodocianych;

3)   realizacja zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej.

9.    Przy organizowaniu przetargów, zakupów w zakresie objętym niniejszym zakresem czynności przestrzegać ustawę z dnia 24 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1665)  prowadząc stosowną dokumentację.

10.    Akceptowanie dokumentów księgowych (faktury, rachunki, umowy-zlecenia) pod względem merytorycznym oraz ich opisywanie, a dotyczące zagadnień na stanowisku pracy.

11.    Prowadzenie ewidencji pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych.

12.    Prowadzenie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.

  

 

Inspektor – Pani Elżbieta Sargalska

Pokój nr 12, e-mail: rada@ugbartniczka.pl

telefon 0564936827

Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy , kadrowych i organizacyjnych obejmuje:

 

1)       prowadzenie spraw związanych  z obsługą Rady Gminy i jej Komisji oraz obsługą jednostek pomocniczych:

a)        protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji;

b)       przygotowywanie materiałów będących przedmiotem posiedzeń rady gminy i jej komisji oraz zapewnienie ich terminowego dostarczenia;

c)        ewidencjonowanie oraz organizacja ,rozpatrywania i załatwiania interpelacji  i wniosków radnych, posłów i senatorów, współorganizowanie  zebrań wiejskich, narad z sołtysami wraz z Sekretarzem Gminy,

d)       obsługa techniczna zebrań wiejskich oraz działalność samorządów mieszkańców wsi,

e)        sporządzanie okresowych analiz z działalności samorządów wsi,

f)        prowadzenie uchwał Rady Gminy.

 

2)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników  Urzędu, jednostek organizacyjnych, pracowników na pracach interwencyjnych, robotach publicznych i absolwentów a zwłaszcza:

a)        prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

b)       prowadzenie akt osobowych,

c)        prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi, okolicznościowymi ,zwolnieniami i nieobecnością w pracy,

d)       prowadzenie spraw  związanych z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką pracowników,

e)        prowadzenie rejestru przyznawanych nagród i odznaczeń,

f)        wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom;

 

3)       prowadzenie dokumentacji wypadkowej pracowników;

4)       prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi, drukami, formularzami i pieczęciami;

5)       gospodarowanie odzieżą ochronną, roboczą i środkami czystości;

6)       prowadzenie archiwum  zakładowego.

 

Radca  prawny – Pani Maria Szymańska

Pokój nr 13, e-mail: prawnik@ugbartniczka.pl

tel. 0564936826

 załatwia:

 

1)       zapewnienie  zgodności działania Urzędu z przepisami prawa;

2)       obsługa prawna Rady, Wójta, Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;

3)       udzielanie opinii prawnych pracownikom;

4)       opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy i  zarządzeń Wójta;

5)       opiniowanie umów i opracowywanie wzorów umów;

6)       reprezentowanie gminy i jednostek organizacyjnych w postępowaniu sądowym, arbitrażowym ,administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

7)       prowadzenie informacji prawnej dla interesantów w zakresie objętym działalnością Urzędu.

 

 

Informatyk – Pan Jerzy Szramka

e-mail: informatyk@ugbartniczka .pl

tel 0564936810

Do Informatyka należy:

1)       prowadzenie działań w zakresie komputeryzacji Urzędu:

a)        przygotowywanie programów komputerowych,

b)       przygotowywanie merytorycznych podstaw planowania działań w zakresie komputeryzacji,

c)        sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wszelkimi instalacjami systemów komputerowych ( sprzętowych i programowych),

d)       organizowanie szkoleń i bieżący instruktaż w zakresie programów komputerowych,

2)       realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa systemów  sieci teleinformatycznych:

a)        zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,

b)       ochrona fizyczna elektromagnetyczna kryptograficzna i zapewnienie bezpieczeństwa  transmisji w sieciach lub systemach teleinformatycznych służących do wytwarzania ,przetwarzania przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych;

3)       zapewnienie ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych.

 

 

 

 

tel. 0564936825, fax 0564936484