Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 września 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Zarządzenie Nr 36/08

 

 

             Wójta  Gminy  Bartniczka  z dnia 25 września 2008 r.

 

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08  Rady Gminy  Bartniczka

z dnia  27 marca 2008  w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2008.

 

 

      Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  Wójt Gminy  Bartniczka

 

zarządza co następuje:

 

 

W uchwale Nr XII/52/08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany jak  poniżej:

 

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 1 - część tabelaryczna  i opisowa.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 36//2008 z dnia 25 września 2008 r.

 

 

Przeniesienia wydatków w budżecie 2008 rok

 

 

 

Określenie

Dział

Rozdz.

§

Budżet przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Budżet po

zmianie

 

 

 

1.

Pomoc społeczna

852

 

 

2 459 762,00

1364,29

1364,29

2 459 762,00

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

1 853 900,00

1364,29

1364,29

1 853 900,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

14 480,79

[E1] 

1364,29

13 116,50

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

1 000,00

 500,00

 

1 500,00

 

 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

4740

0,00

864,29

 

864,29

 

 

 Podliczenie

 

 

 

10 916 654,00

90 655,00

90 655,00

10 916 654,00

 

 

 

Cześć opisowa do przeniesień wydatków:

 

1.       Przeniesienia środków dotyczą realizacji bieżących zadań gminy – uzupełnienie środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

2.       Przeniesienia dotyczą również konieczności odpowiedniego zakwalifikowania wydatków poniesionych w dziale 852 rozdział 85212 sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

 

 


zwiększenie 100 zł z uwagi na zbyt małe środki oraz 3999 na zakup biurek i krzeseł  [E1]