Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Wydział organizacyjno - prawny

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

1. Do Zakresu działania Wydziału należy w szcególności:

1)  realizowanie zadań w zakresie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:

a)  przedstawianie propozycji w zakresie usprawniania organizacji Urzędu oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania,

b)  udział w opracowywaniu projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,

c)  udział w opracowywaniu regulaminu pracy Urzędu,

d) prowadzenie rejestru i zbioru aktów normatywnych wydawanych przez organy gminy (kopii uchwał Rady, zarządzeń i pism okólnych wójta) oraz ich udostępnianie do powszechnego wglądu,

e) prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu zbioru aktów normatywnych zewnętrznych,

f) zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi prac wójta , kierowników wydziałów;

2)  przekazywania Wojewodzie uchwał Rady;

3)  sporządzania informacji z realizacji uchwał Rady;

4)  gromadzenie kopii protokołów;

5)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu Gminy i    kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)   realizowanie zadań w zakresie kadr i szkolenia, a zwłaszcza:

a)    prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

b)   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

c)   prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi,

d)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej obsługi zadań związanych z dokonywaniem przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

e)  techniczno-organizacyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

f)    załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

7)    prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowymi pracami pracowników;

8)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem ryczałtów;

9)    prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;

10)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców;

11)   ewidencjonowanie spraw wynikających z rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków posłów, senatorów i radnych;

12)   koordynowanie spraw związanych z zamawianiem pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli;

13)   prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, które obejmuje m.in.:

a)     współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,

b)     przejmowanie dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania,

c)     ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji posiadanych i przejmowanych akt,

d)     udostępnianie akt do celów służbowych,

e)     prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

f)      przekazywanie dokumentacji do właściwych archiwów państwowych,

g)     nadzorowanie stosowania przez komórki organizacyjne Urzędu kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt);

14)  wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszeń i postanowień sądowych;

15)   przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu  zamieszkania;

16)   kompletowanie danych z właściwych komórek organizacyjnych Urzędu do sporządzenia i przekazania informacji kryminalnych na zapytanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

17)   prowadzenie pod względem organizacyjno-prawnym spraw stowarzyszeń i związków międzygminnych, w których gmina jest członkiem;

18)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej realizacji zadań wynikających z obsługi i współpracy z samorządami mieszkańców;

19)  prowadzenie spraw związanych z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem referendów, wyborów powszechnych oraz wyborów ławników;

20)  prowadzenie ewidencji statutów i regulaminów organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych;

21) prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem prawidłowości realizacji  postanowień statutowych gminy;

22) opracowywanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników samorządowych i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W skład Wydziału organizacyjno - prawnego wchodzą:

 Sekretarz Gminy – Pan Benedykt Kamiński

e- mail: sekretarz@ugbartniczka.pl

tel. 0564936560, 0564936484

      Wykonuje  wyznaczone przez Wójta zadania, zapewnia  kompleksowe rozwiązywanie spraw  wynikających z zadań gminy  i pełni funkcję kierownika wydziału organizacyjno - prawnego.

Do zadań sekretarza należy w szczególności :

 

1)       zapewnia prawidłową organizację pracy i funkcjonowanie Urzędu;

2)       kontrolowanie prawidłowości organizacji  wewnętrznej i skuteczności pracy wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy;

3)       czuwanie nad dyscypliną pracy;

4)       zapewnienie terminowego załatwiania spraw obywateli skarg ,listów i wniosków;

5)       umożliwiani podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

6)       nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;

7)       zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych  w Urzędzie;

8)       zapewnienie warunków pracy w Urzędzie oraz spraw socjalno – bytowych pracowników i ich rodzin;

9)       przekazywanie bieżących przepisów na poszczególne stanowiska pracy;

10)    prowadzi ewidencję zarządzeń Wójta oraz sprawuje  nadzór nad ich realizacją;

11)    współdziała z Radą Gminy w zakresie jej działania;

12)    prowadzi ewidencję uchwał Rady Gminy;

13)    ewidencjonuje pisma okólne, zarządzenia i decyzje Wójta;

14)    pełni zastępstwo Wójta w razie jego nieobecności;

15)    opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego, zakresy czynności  poszczególnych wydziałów i stanowisk, zakresy kompetencji kierowników oraz kontroluje realizację  tych postanowień;

16)    inicjuje usprawnienia, upowszechnia nowoczesne metody organizacji pracy;

17)    przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy;

18)    sporządza zeznania świadków oraz przyjmuje oświadczenia w sprawie pracy- potrzebne do spraw rentowych i emerytalnych;

19)    odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w gminie;

20)    dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie gminy i podległych jednostkach.

 

Sekretariat – Pani Elżbieta Wrzosek
e-mail: sekrtariat@ugbartniczka.pl
tel. 0564936560
Do zakresu działania Sekretariatu należy w szczególności:

1)       zapewnienie obsługi technicznej sekretariatu wójta;

2)       udział w czynnościach związanych z wykonywaniem przez wójta funkcji reprezentacyjnych;

3)       przygotowywanie tygodniowych i dziennych planów pracy wójta;

4)       organizacja bieżących spotkań wójta;

5)       przyjmowanie, otwieranie i rejestrowanie wpływów w systemie dziennikowym;

6)     przedkładanie korespondencji wójtowi;

7)       przekazywanie korespondencji do  wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;

8)       obsługa radia i centrali telefonicznej;

9)       przyjmowanie korespondencji i jej rozdział na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

10)    kompletowanie przesyłek pocztowych od pracowników do wysyłki;

11)    prowadzenie spraw kancelarii Urzędu.

 

3)     Obsługa Rady Gminy, sprawy kadrowe i organizacyjne - Pani Elżbieta Sargalska.

4)     Radca Prawny - Pani Maria Szymańska

5)     Informatyk - Pan Jerzy Szramka; 

 

 

 

 

 

 

Obsługa Rady Gminy, sprawy kadrowe i organizacyjne  

 

Radca Prawny

 

Informatyk