Logo BIP

Wydział organizacyjno - prawny

1. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 

1)  realizowanie zadań w zakresie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:

 

 

a)  przedstawianie propozycji w zakresie usprawniania organizacji Urzędu oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania,

 

 

b)  udział w opracowywaniu projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,

 

 

c)  udział w opracowywaniu regulaminu pracy Urzędu,

 

 

d) prowadzenie rejestru i zbioru aktów normatywnych wydawanych przez organy gminy (kopii uchwał Rady, zarządzeń i pism okólnych wójta) oraz ich udostępnianie do powszechnego wglądu,

 

 

e) prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu zbioru aktów normatywnych zewnętrznych,

 

 

f) zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi prac wójta , kierowników wydziałów;

 

 

2)  przekazywania Wojewodzie uchwał Rady;

 

 

3)  sporządzania informacji z realizacji uchwał Rady;

 

 

4)  gromadzenie kopii protokołów;

 

 

5)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu Gminy i    kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 

 

6)   realizowanie zadań w zakresie kadr i szkolenia, a zwłaszcza:

 

 

a)    prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

 

 

b)   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 

 

c)   prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowniczymi,

 

 

d)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej obsługi zadań związanych z dokonywaniem przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

 

 

e)  techniczno-organizacyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

 

 

f)    załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

 

 

7)    prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowymi pracami pracowników;

 

 

8)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem ryczałtów;

 

 

9)    prowadzenie rejestru porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;

 

 

10)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców;

 

 

11)   ewidencjonowanie spraw wynikających z rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków posłów, senatorów i radnych;

 

 

12)   koordynowanie spraw związanych z zamawianiem pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli;

 

 

13)   prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, które obejmuje m.in.:

 

 

a)     współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,

 

 

b)     przejmowanie dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania,

 

 

c)     ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji posiadanych i przejmowanych akt,

 

 

d)     udostępnianie akt do celów służbowych,

 

 

e)     prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

 

 

f)      przekazywanie dokumentacji do właściwych archiwów państwowych,

 

 

g)     nadzorowanie stosowania przez komórki organizacyjne Urzędu kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt);

 

 

14)  wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszeń i postanowień sądowych;

 

 

15)   przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu  zamieszkania;

 

 

16)   kompletowanie danych z właściwych komórek organizacyjnych Urzędu do sporządzenia i przekazania informacji kryminalnych na zapytanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 

 

17)   prowadzenie pod względem organizacyjno-prawnym spraw stowarzyszeń i związków międzygminnych, w których gmina jest członkiem;

 

 

18)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej realizacji zadań wynikających z obsługi i współpracy z samorządami mieszkańców;

 

 

19)  prowadzenie spraw związanych z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem referendów, wyborów powszechnych oraz wyborów ławników;

 

 

20)  prowadzenie ewidencji statutów i regulaminów organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych;

 

 

21) prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem prawidłowości realizacji  postanowień statutowych gminy;

 

 

22) opracowywanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników samorządowych i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

2. W skład Wydziału organizacyjno - prawnego wchodzą:

 

Sekretarz Gminy – Pani Elżbieta Motylińska
Pokój nr 11, tel. 564936825, fax. 564936832
e- mail:

sekretarz@ugbartniczka.pl

 


Inspektor – Pani Anna Bielicka - obsługa sekretariatu, prowadzenie spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kancelarii tajnej, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, ochrony informacji niejawnych.

 

Pokój nr 2, e-mail: sekretariat@ugbartniczka.pl

 tel. 564936811

 

Inspektor – Pani Elżbieta Sargalska - Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy , kadrowych i organizacyjnych

 

 Pokój nr 12, e-mail: rada@ugbartniczka.pl 

 

telefon 564936827 

 

 

Radca  prawny – Pan Mirosław Antoszewski

 

 Pokój nr 13, e-mail:  ugb@data.pl

TEL. 564936826

 

 

Informatyk – Pan Jerzy Szramka

e-mail: informatyk@ugbartniczka.pl

 

 tel 564936810