Logo BIP

Meldunek

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka

ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka

WYMAGANE DOKUMENTY


ZAMELDOWANIE

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby.
Osoba zobowiązana do zameldowaniu się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza ”Zgłoszenie pobytu stałego”.
Wzór formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” stanowi załącznik nr1 .
Przy dokonaniu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić
potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu tożsamości przedstawia odpis skróconego aktu urodzenia.
Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty.
Dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, osoba zgłasza w urzędzie gminy dane, przez wypełnienie i podpisanie formularza ”Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące”.
Wzór formularza ”Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” stanowi załącznik nr 2.
Osoby dopełniające obowiązek zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.
Osoby dokonujące obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy otrzymują potwierdzenie zameldowania , ważne do czasu upływu terminu zameldowania.


WYMELDOWANIE


Osoba , która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w urzędzie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego osoba zgłasza dane, przez wypełnienie i podpisanie formularza” Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”
Wzór formularza „ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” stanowi załącznik nr 3.
Dokonując wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się, osoba ta wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”.
Wzór formularza „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące” stanowi załącznik nr 4.
Wymeldowanie z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy urząd gminy na podstawie skróconego aktu zgonu, przesłanego przez urząd stanu cywilnego.
Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która utraciła uprawnienia do lokalu i bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe
miejsce pobytu stałego ,albo osoby, które bez wymeldowania opuściły miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW


Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką , leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnicy wycieczek dokonują zameldowania się na pobyt czasowy za pośrednictwem kierownika wycieczki, który jest obowiązany zgłosić pobyt wycieczki do zakładu hotelarskiego, kierownikowi lub pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń, przedstawiając listę uczestników wycieczki oraz dokumenty uprawniające ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu stałego albo zezwolenie na osiedlenie się wydane stosownie do przepisów obowiązujących cudzoziemców i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.


OBOWIĄZEK NAJEMCÓW, WŁAŚCIELI DOMÓW , ADMINISTRATORÓW I DOZORCÓW,ZAKŁADÓW PRACY I SOŁTYSÓW


Wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a ponadto właściciel budynku jest obowiązany wskazać, czy osobie tej przysługuje uprawnienie do przebywania w lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.
Wynajmujący i właściciel budynku są zobowiązani zawiadomić ewidencję ludności gminy o stałym lub czasowym pobycie osoby w ich lokalu oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu.
Właściciel domu również jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego lub wymeldowaniu się przez osobę przebywającą w tym domu.
Na terenie wsi obowiązek ciąży również na sołtysie

OPŁATY

nie pobiera się opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
niezwłocznie

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodów osobistych Dz.U.z2001r.Nr87, poz.960 z póź.zm.