Logo BIP

Powszechny Spis Rolny 2010.

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO 
PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM
2010 r.

 

Wójt Gminy Bartniczka – Gminny Komisarz Spisowy

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040)

o g ł a s z a

nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia w dniach od 8 września 2010 r. do 31 października 2010 r. Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 

Na podstawie informacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Bartniczka ustalono 3 rachmistrzów spisowych.

 

I.  WYMAGANIA

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom.

 

A.    Wymagania podstawowe :

1. ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne

( w tym skarbowe),

2. wykształcenie co najmniej średnie (wskazane aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),

3.  znajomość obsługi komputera i GPS;

 

B.  Wymagania dodatkowe:

1. posiadanie umiejętności interpersonalnych, takich jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, obowiązkowość oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

2.   pełna sprawność fizyczna, ze względu na specyfikę pracy,

3.   znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

4.   powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie naszej gminy,

5.  ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa;

 

Spełnienie powyższych wymagań nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w 4-dniowym szkoleniu (24 godziny) w okresie od 20 czerwca do 31 lipca 2010 r. Szkolenie to będzie obejmować metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach n/t posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich  aplikacjami

 

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej   oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 Ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną, za który będą bezpośrednio odpowiadać wg odrębnie ustalonych zasad.

Rachmistrzowie spisowi będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym, który zostanie przeprowadzony w dniach od 9 sierpnia 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. oraz w spisie w dniach od 8 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 

 

II.   HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

1. 20 czerwca  -  31 lipca 2010 r. – szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia : 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu). Szkolenie zakończone będzie egzaminem,

2.  9 sierpnia – 23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy,

3. 6 września – 7 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

4.  8 września – 31 października 2010 r. – przeprowadzenie spisu rolnego,

5. Listopad 2010 r. – rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

 

III.  WYMAGANE DOKUMENTY

W  zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać następujące dane :

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Datę urodzenia

4. Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany

5. PESEL

6. NIP

7. Numer  telefonu kontaktowego

8. Adres e-mail

9. Wykształcenie

10. Dokument poświadczający wykształcenie - kserokopia

11.Zawód wyuczony – w przypadku studentów należy dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej oraz dołączyć n/w oświadczenia :

1.  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Zgłoszenie do wykonywania obowiązków Rachmistrza Spisowego oraz oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl

 

IV.  FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Bartniczka, pokój nr 11 w dniach od 1 czerwca do 11 czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie albo będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/   Wiesław Biegański

Wójt Gminy Bartniczka