Logo BIP

Komisja Rewizyjna

Opis działania:
Kontroluje działalność wójta gminy, a także gminnych jednostek organizacyjnych. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminyz wnioskiem o udzielenie bądz nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Kontroluje realizacę uchwał rady gminy,rozpatruje i opiniuje sprawy przekazane komisji przez radę bądz przewodniczącego rady gminy. Przeprowadza kontrole w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy oraz realizację inwestycji, analizuje sposób załatwiania przez urząd gminy skarg i wniosków obywateli. Opinie i wnioski przekazuje wójtowi gminy.

Skład:

Piotr Szwed
Przewodnicząca

Andrzej Mielke
członek

Zbigniew Kucharski
członek

Benedykt Kaczmarski
Członek