Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 44/08 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

ZARZĄDZENIE NR 44/08
               WÓJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 
            Na podstawie art.33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) – zarządzam, co następuje:
                                                                       
 
§1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli:
1) badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
2)     pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy,
3)      zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną.
 
§2. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na podstawie:
1)      aktualnego orzeczenia lekarskiego, wydanego przez okulistę, zatrudnionego
w przychodni lekarskiej, posiadającej umowę z NFZ .
2)      pisemnej prośby pracownika,
3)      przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów.
 
§3. Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Bartniczka, którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę 400,00 zł.
 
§4. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów lub szkieł, zrefundowanych wcześniej przez pracodawcę, wymiana ta powinna być przedmiotem indywidualnych ustaleń na podstawie aktualnych badań okulistycznych. Jednakże refundacja taka dokonywana jest do kwoty wymienionej w § 3, nie częściej niż raz na dwa lata.
 
§5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.