Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 43/08 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2009

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/08
WÓJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 12 listopada 2008 r.
 
 
 
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2009
 
 
       Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuję projekt budżetu gminy na 2009 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego o treści jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzam przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Bartniczka do dnia 14 listopada 2008 r
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.