Logo BIP

Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka

Zarządzenie Nr 41/08

 

 

Wójta  Gminy  Bartniczka  z dnia  30 października 2008 r.

 

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08  Rady Gminy  Bartniczka

z dnia  27 marca 2008  w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2008.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  Wójt Gminy  Bartniczka

 

zarządza co następuje:

 

 

W uchwale Nr XII/52/08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany jak  poniżej:

 

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 1 - część tabelaryczna  i opisowa.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta

Nr 41/08 z dnia 30 października 2008 r.

 

Przeniesienia wydatków w budżecie 2008 rok

 

Dział

Rozdział

§

Określenie

Budżet przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Budżet po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 362 307,00

87 590,00

87 590,00

4 362 307,00

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

2 529 302,00

28 767,00

43 000,00

2 515 069,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 365 021,00

 

10 000,00

1 355 021,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

271 303,00

 

28 000,00

243 303,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

37,00

 

37,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

146 000,00

24 020,00

 

170 020,00

 

 

4260

Zakup energii

22 000,00

2 000,00

 

24 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

180,00

150,00

 

330,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 070,00

 

5 000,00

16 070,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

2 560,00

 

2 560,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

222 402,00

600,00

0,00

223 002,00

 

 

4260

Zakup energii

1 500,00

600,00

 

2 100,00

 

80110

 

Gimnazja

1 235 756,00

25 223,00

27 000,00

1 233 979,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

154 537,00

 

15 000,00

139 537,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

1 248,00

 

1 248,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 500,00

18 000,00

 

62 500,00

 

 

4260

Zakup energii

10 000,00

3 000,00

 

13 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

 

8 000,00

7 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

210,00

150,00

 

360,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 800,00

 

4 000,00

8 800,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 200,00

1 000,00

 

6 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

1 825,00

 

1 825,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

210 200,00

33 000,00

0,00

243 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 816,00

3 000,00

 

27 816,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

174 000,00

30 000,00

 

204 000,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

18 590,00

0,00

17 590,00

1 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

18 590,00

 

17 590,00

1 000,00

851

 

 

Ochrona Zdrowia

44 000,00

3 400,00

3 400,00

44 000,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

7 000,00

400,00

400,00

7 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

400,00

 

2 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

400,00

4 600,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

37 000,00

3 000,00

3 000,00

37 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20 000,00

 

3000,00

23 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 400,00

3000,00

 

5 400,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 142 530,00

2 000,00

2 000,00

1 142 530,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

983 980,00

2 000,00

2 000,00

983 980,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

78 772,00

 

2 000,00

76 722,00

 

 

4270

Zakup, usług remontowych

12 500,00

2 000,00

 

10 500,00

900

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

469 680,00

1 500,00

1 500,00

469 680,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i  ochrona wód

352 180,00

1 500,00

1 500,00

352 180,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 200,00

 

1500,00

700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

400,00

 

10 400,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 000,00

1100,00

 

14 100,00

Podsumowanie

10 937 991,00

92 490,00

92 490,00

10 937 991,00