Logo BIP

Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 4 listopada 2008 r. W sprawie: powołania Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest

Zarządzenie  Nr 42/08

Wójta  Gminy  Bartniczka

z dnia 4  listopada 2008 r.

 

W sprawie: powołania Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla  nauczycieli szkół, dla których organem  prowadzącym  jest  Gmina  Bartniczka

         Na  podstawie  art.72 ust.1  i  ust.4, art.91 d  pkt 1 ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982 r.  Karta  Nauczyciela (Dz. U. z  2006 r.  Nr  97  poz.674 z  późn. zmianami) , oraz  Uchwały  Rady  Gminy  Bartniczka  Nr VIII/35/07 z  dnia  25  września  2007 r.  w  sprawie  określenia  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz  warunków  i  sposobu  ich  przyznawania

zarządzam, co następuje

§ 1. Powołuję Komisję  ds. udzielania pomocy zdrowotnej  dla  nauczycieli  szkół  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina Bartniczka w następującym  składzie :

1)     Teresa  Rulko - przedstawiciel organu prowadzącego-przewodniczący  komisji

2)     Marzena Łupińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych  Świerczynach, członek komisji

3)     Kazimierz Zawisza - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach, członek komisji

4)     Mirosław Wołojewicz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu, członek  komisji

5)     Izabela Grześkowiak - przedstawiciel ZNP, członek  komisji.

§ 2. Zatwierdzam  Regulamin  komisji  ds. przyznawania pomocy zdrowotnej                                                                                                                                   

     dla nauczycieli, który stanowi załącznik  nr1 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do Zarządzenia Nr 42/08

Wójta  Gminy  Bartniczka

z  4  listopada 2008 r.

 

REGULAMIN  KOMISJI                                                                                            do spraw przyznawania

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

1.     Świadczenie  finansowe  na  pomoc  zdrowotną  przyznaje  Wójt  Gminy Bartniczka po  zasięgnięciu  Komisji d/s  rozpatrywania  wniosków                      o  przyznanie  pomocy  zdrowotnej.

2.     Wójt Gminy  Bartniczka   powołuje na  mocy  Zarządzenia Komisję                       i  ustala  regulamin  jej  działalności  .

3.     Do  zadań  Komisji  należy:

a)odczytanie  wniosków  złożonych  przez  nauczycieli,

b)analiza  formalna  wniosków  i  załączonej  dokumentacji,

b)ocena  kosztów  poniesionych  na  leczenie, rehabilitację itp.  na  podstawie  załączonych  do  wniosku  zaświadczeń   potwierdzonych  przez  lekarza  oraz  faktur,

c)ustalenie  wysokości  przyznanego  świadczenia zdrowotnego,

d)spisanie  protokołu  z  posiedzenia  Komisji  z  wyszczególnieniem:

     -ilości  złożonych  wniosków,

     -nazwisk  i  imion  nauczycieli, którym  przyznano  pomoc,

     -wysokość  poszczególnych  świadczeń,

     -podpisów  członków  komisji  i  przewodniczącego,

     -złożenie  oświadczeń  o  zachowaniu  tajemnicy                                                  

      i  niewykorzystywaniu   informacji  o  osobach  ubiegających  się 

      o przyznanie pomocy  zdrowotnej.

4.     Wysokość  świadczenia  zdrowotnego  jest  uzależniona  od  rodzaju  choroby  i  kosztów leczenia.

5.     Decyzję  o  przyznaniu  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczyciela  i  jej  wysokości  podejmuje  Wójt, po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji.

6.     Wójt  powiadamia  wnioskującego   o  przyznaniu , bądź  odmowie  przyznania  pomocy  zdrowotnej  wraz  z  uzasadnieniem  decyzji.

7.     Przyznane  świadczenia  nie  mają  charakteru  roszczeniowego,                          a  decyzja  Wójta  jest  ostateczna.

8.     Zainteresowani mogą składać  wnioski  do  dyrektora  szkoły dwa  razy     w  roku: do  30  kwietnia  lub  31  października.

9.     W  szczególnie uzasadnionych  okolicznościach, tj. kiedy choroba  jest  wynikiem  wypadku  w  pracy, nagłej diagnozy  nowotworu  złośliwego, zawału serca, udaru -wniosek  może  być  złożony  i  rozpatrzony                            w  innym  terminie.

10. Komisja   rozpatruje wnioski, które  wpłynęły  w  ustawowym  terminie(decyduje  data  wpływu  lub  data  stempla  pocztowego).

11. Wnioski, które  wpłynęły  po  ustawowym  terminie  nie  będą  rozpatrywane  z  wyjątkiem  okoliczności  określonych  w  pkt.9  Regulaminu.

12.  Opinie  Komisji  przyjmowane    zwykłą większością  głosów.                                 

 W  przypadku  równej  liczby  głosów  rozstrzyga  głos 

 przewodniczącego.

   11. Członek  komisji, który składa  wniosek  o  pomoc  zdrowotną, nie  bierze  

   udziału  w  głosowaniu  nad  swoim  wnioskiem.

   12  Przyznana  pomoc  zdrowotna  wypłacana  jest  na  konto  wskazane  przez                        

         nauczyciela  lub  w  innej  uzgodnionej  formie  w  terminie  7  dni  od   

        dnia  powiadomienia  wnioskującego  o  przyznanie  pomocy  zdrowotnej.

 

 

Regulamin  zatwierdził: