Logo BIP

Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 24 października 2008 r W sprawie: wprowadzenia Regulaminu placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Bartniczka.

Zarządzenie Nr 40/08

                                                    Wójta Gminy Bartniczka

z  dnia 24 października 2008 r.

 

W  sprawie:  wprowadzenia Regulaminu placów zabaw i boisk sportowych na  terenie Gminy Bartniczka.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam Regulamin placów zabaw  na  terenie Gminy Bartniczka  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zatwierdzam regulamin boisk sportowych na terenie Gminy Bartniczka  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Regulaminy o jakich mowa w § 1 i § 2 podlegają ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy przy wejściach na teren obiektów.

 

§ 4. Zarządzenie podlega wykonaniu poprzez administratorów obiektów.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                          Wójt Gminy Bartniczka      

                                                            /Wiesław Biegański/

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 40/08 

Wójta Gminy Bartniczka

 z  dnia 24.10.2008 r.

 

REGULAMIN  PLACU  ZABAW

 

1.     Plac  zabaw  jest terenem  służącym  zabawie  i  wypoczynkowi małych  dzieci od  3  roku  życia.

2.     Dzieci na  terenie  placu  zabaw  powinny  przebywać  pod  opieką  dorosłych, którzy  ponoszą pełną odpowiedzialność za  ich bezpieczeństwo.

3.     Z  urządzeń  zabawowych  należy  korzystać  zgodnie  z  przeznaczeniem.

4.     Na terenie  placu  zabaw  obowiązuje   bezwzględny  zakaz  spożywania  alkoholu  oraz  palenia  papierosów.

5.     Zabrania  się wprowadzania na  teren  placu zabaw zwierząt.

6.     Obowiązuje  zakaz zaśmiecania  terenu.

7.     Osoby  niszczące  sprzęt rekreacyjny oraz opiekunowie prawni  dzieci ponoszą   odpowiedzialność  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez  dzieci  na  osobach  lub  mieniu.

8.     Osoby  naruszające  porządek  publiczny  oraz przepisy  niniejszego Regulaminu  będą  usuwane  z terenu  placu  zabaw.

9.     Wszelkie uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać do  ADMINISTRATORA- UG  Bartniczka pok. Nr 10.

 

 

Regulamin zatwierdził

Wójt Gminy  Bartniczka         

 

Załącznik  nr 2

 do  Zarządzenia Nr 40/08 

Wójta  Gminy  Bartniczka

 z  dnia 24.10.2008 r.

 

REGULAMIN  BOISKA  SPORTOWEGO

1.     Boisko  sportowe  jest  obiektem  Gminy  Bartniczka

2.     Z  boiska  korzystają  osoby  powyżej 12  lat. Dzieci  młodsze  mogą  przebywać  na  terenie  boiska  pod  opieką  osób  starszych.

3.     Pierwszeństwo  w  korzystaniu  z  boiska  mają  uczniowie  szkoły  w  ramach  zajęć lekcyjnych.

4.     Osoby  korzystające  z  boiska  powinny  stosować  się  do  poleceń  zarządzających  obiektem  i  wykorzystywać  go  zgodnie                            z  przeznaczeniem.

5.     Na  terenie  boiska  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  spożywania  alkoholu i  palenia  papierosów.

6.     Na  terenie  boiska  nie  mogą  przebywać  osoby  pod  wpływem  alkoholu.

7.     Obowiązuje  zakaz  zaśmiecania  terenu.

8.     Zabrania  się  wprowadzania  na  teren  boiska  sportowego  zwierząt.

9.     Na  terenie  boiska  nie  wolno  jeździć  pojazdami.

10. Osoby  niszczące  urządzenia  boiska  bądź  ich  opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  materialną.

11. Osoby  naruszające  porządek  publiczny  oraz  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą  usuwane   z  boiska.

12. Za  wypadki  spowodowane  nieprzestrzeganiem  niniejszego regulaminu odpowiedzialność  ponosi  korzystający  z  boiska.

13. Uwagi, uszkodzenia  urządzeń  należy  zgłaszać  do Administratora  boiska -Dyrektora  Szkoły.    

 

Regulamin zatwierdził

Wójt Gminy  Bartniczka