Logo BIP

Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 września 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

                             Zarządzenie Nr 35/08

 

 

             Wójta  Gminy  Bartniczka  z dnia 17 września 2008 r.

 

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08  Rady Gminy  Bartniczka

z dnia  27 marca 2008  w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2008.

 

 

   Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  Wójt Gminy  Bartniczka

 

zarządza co następuje:

 

 

W uchwale Nr XII/52/08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany jak  poniżej:

 

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 1 - część tabelaryczna  i opisowa.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 35//2008 z dnia 17 września 2008 r.

 

 

Przeniesienia wydatków w budżecie 2008 rok

 

 

 

Określenie

Dział

Rozdz.

§

Budżet przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Budżet po

zmianie

 

 

 

1.

Transport i łączność

600

 

 

1 177 620,00

13 000,00

13 000,00

1 177 620,00

 

 

Drogi publiczne gminne

 

60016

 

 1 177 620,00

5 000,00

5 000,00

 1 177 620,00

 

 

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (PFRON)

 

 

4140

9 900,00

 3800, 00 

 

13 700,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

106 291,00

 

8000,00

98 291,00

 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii komórkowej

 

 

4360

350,00

2 200,00

 

2 550,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

4 000,00

2 000,00 

 

6 000,00

 

2.

Gospodarka mieszkaniowa

700

 

 

14 000,00

600,00

600,00

14 000,00

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

14.000,00

600,00

600,00

14 000,00

 

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

4 250,00

600,00

 

4 850,00

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

5 750,00

 

600,00

5 150,00

 

3.

Administracja publiczna

750

 

 

1 111 030,00

14 000,00

14 000,00

1 111 030,00

 

 

Urzędy Gmin

 

75023

 

952 480,00

14 000,00

14 000,00

952 480,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

516 940,00

 

5 000,00

511 940,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

77 500,00

 

9 000,00

68 500,00

 

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

7 500,00

5 000,00

 

12 500,00

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

29969,00

8 000,00

 

37 969,00

 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

 

4370

13 000,00

1 000,00

 

14 000,00

 

4.

Oświata i Wychowanie

801

 

 

4 403 407,00

27.855,00

27.855,00

4.403.407,00

 

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

2.570.402,00

24.537,00

27. 671,00

2.567.268,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

1.421.692,00

 

27.671,00

1.394.021,00.

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

4.500,00

8.537,00

 

13.037,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4120

136.000,00

10.000,00

 

146.000,00

 

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

40.000,00

6.000,00

 

46.000,00

 

 

Dowożenie uczniów

 

80113

 

210.200,00

184,00

184,00

210.200,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

25.000,00

 

184,00

24.816,00

 

 

Różne opłaty i składki

 

 

4430

1.200,00

184,00

 

1.384,00

 

 

Pozostała działalność

 

80195

 

146 057,00

3 134,00

 

149 191,00

 

 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

4440

24.406,00

3.134,00

 

27.540,00

 

 

5.

Pomoc społeczna

852

 

 

2 459 762,00

24 900,00

24 900,00

2 459 762,00

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

1 853 900,00

24 900,00

24 900,00

1 853 900,00

 

 

Świadczenia społeczne

 

 

3110

1 770 336,00

 

19 900,00

1 750 436,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

32 400,00

6 834,87

 

39 234,87

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

33 000,00

97,69[E1] 

 

33 097,69

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

870,00

167,45

 

1 037,45

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

4 770,00

[E2] 9 710,79

 

14 480,79

 

 

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

 

 

4700

1 600,00

2 000,00

 

3 600,00

 

 

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

 

 

4750

0,00

1 089,20

 

1 089,20

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6050

5 000,00

 

5 000,00

0,00

 

 

Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

 

 

6060

0,00

5 000,00

 

5 000,00

 

6.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

900

 

 

451 680,00

10 300,00

10 300,00

 451 680,00

 

 

Gospodarka Sciekowa i Ochrona Wód

 

90001

 

334 180 ,00

10 300,00

10 300,00

 334 180 ,00

 

 

Zakup energii

 

 

4260

60 000,00

6 500,00

 

66 500,00

 

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

10 000,00

3 000,00

 

13 000,00

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

26 000,00

 

8 800,00

17 200,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

5 000,00

800,00

 

5 800,00

 

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

 

4530

7 000,00

 

1 500,00

5 500,00

 

 

 Podliczenie

 

 

 

10 916 654,00

90 655,00

90 655,00

10 916 654,00

 

 

 

Cześć opisowa do przeniesień wydatków:

 

1.       Przeniesienia środków dotyczą realizacji bieżących zadań gminy – uzupełnienie środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

2.       Przeniesienia dotyczą również konieczności odpowiedniego zakwalifikowania w dziale 852 rozdział 85212 wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

 

 


 [E1]Zmniejszenie o 100 zł celem przesuniecia na §4300 i zwiekszenie o 1097,69 z tytułu 8100 dotacji na wynagrodzenia za wdrożenie ustawy o zaliczkach alimentacyjnych

zwiększenie 100 zł z uwagi na zbyt małe środki oraz 3999 na zakup biurek i krzeseł  [E2]