Logo BIP

Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 września 2008 r. W sprawie : wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów na terenie Gminy Bartniczka.

Zarządzenie  Nr 34/08

                                Wójta  Gminy  Bartniczka

z  dnia 17 września 2008 r.

W  sprawie : wprowadzenia  Regulaminu  dowozu  uczniów  na  terenie  Gminy  Bartniczka.

Na  podstawie art.17 ust.3  ustawy  z  dnia 7  września 1991 roku  o  systemie  oświaty (Dz.U. z  2004 r. Nr 256,poz.2572 z  późn.zm.)w  związku  z  art.31 ustawy z  dnia 8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym(Dz.U.  z  2001 r. Nr 142,poz.1591  z  późn. zm.)

zarządzam, co  następuje:

§ 1

1.     Wprowadza  się  Regulamin  dowozu  uczniów w  Gminie  Bartniczka stanowiący  załącznik  do zarządzenia.

2.     Regulamin  obowiązuje  w  następujących  szkołach objętych  dowozem  uczniów:

a)     w  Szkole  Podstawowej w  Nowych  Świerczynach,

b)    w  Szkole  Podstawowej w  Radoszkach,

c)     w  Szkole  Filialnej  w  Łaszewie,

d)    w  Publicznym  Gimnazjum  w  Jastrzębiu.

3.     Regulamin  obowiązuje  przewoźnika wykonującego  usługę  obejmującą  dowóz  uczniów  do  szkół  i  ze  szkół  do  domu, opiekuna  sprawującego  opiekę  nad  uczniami  w  czasie  dowozu  oraz  wszystkich  uczniów  korzystających  z  dowozu.

§ 2

Zobowiązuje  się  dyrektorów  szkół  do zapoznania rodziców i uczniów z niniejszym Regulaminem na  początku  każdego  roku  szkolnego.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                        Załącznik

 REGULAMIN  DOWOZU  UCZNIÓW

W GMINIE  BARTNICZKA

 

Niniejszy  dokument  reguluje  zasady  korzystania  z  dowozu  szkolnego przez uczniów  oraz normy  i  zasady  postępowania  w  autobusach  i  na  przystankach.

1.     Autobus  szkolny  przywozi  i  odwozi  uczniów z  miejsc  do  tego  wcześniej wyznaczonych.

2.     Za  stan  techniczny  pojazdu  i  przestrzeganie  rozkładu  jazdy  odpowiedzialny  jest  kierowca.

3.     Za  bezpieczeństwo  uczniów  w  autobusie  szkolnym  odpowiada  opiekun.

4.     Uczniowie  wsiadają  do  autobusu  na  przystankach  w  ustalonym  porządku od  najmłodszych  do  najstarszych.

5.     Opiekun  przed  planowanym odjazdem  sprawdza  obecność ,bezpieczną odległość  uczniów  od  drzwi  i  ich  zamknięcie, następnie daje  znak kierowcy do  rozpoczęcia  jazdy.

6.     Opiekun  zajmuje  miejsce  w autobusie, tak  aby  widział  zachowanie uczniów  podczas  jazdy.

7.     Uczniów  w  autobusie  obowiązuje  kultura  osobista. Nie  wolno  głośno rozmawiać, krzyczeć, przepychać  się, śmiecić  i  słuchać  muzyki z  telefonów komórkowych.

8.     Uczniowie  wypełniają  wszystkie polecenia opiekuna  dowozu.

9.     W  czasie  nieobecności  opiekuna  w  autobusie  kierowca  jest  zobowiązany  do  kontrolowania  sytuacji  w  pojeździe.

10. Uczniowie  dojeżdżający  mają  obowiązek punktualnie  stawiać  się  na wyznaczonym  przystanku.

11. Po  zatrzymaniu  się  autobusu  na  przystanku jako  pierwszy  wysiada                     z autobusu  opiekun, wchodzi  do  autobusu  jako  ostatni-po  odejściu  ostatniego ucznia  na  odległość co  najmniej 2  metrów  od  autobusu.

12. Uczniowie  wsiadają  i  wysiadają  na  przystankach  zawsze  przy prawej krawędzi  jezdni.

13. Uczniowie ,którzy  muszą  przejść  na  drugą  stronę  jezdni są przeprowadzani  przez  opiekuna.

14. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  za  dziecko  w  drodze  do  przystanku autobusowego  i  podczas  powrotu  z  przystanku  do  domu.

15. Rodzice  zapewniają  opiekę  i  finansują  dowóz  do  szkoły  na  zajęcia spóźnionego  na  przystanek  szkolny  ucznia.

16. W  przypadku  opóźnienia  w  dowozie  po  upływie 0,5 godz.  uczniowie  wracają  do  domu.

17. Nadzór nad  prawidłową  realizacją  dowozu  uczniów pełni dyrektor szkoły.

18. W  przypadku  wyjątkowo  trudnych  warunków  drogowych  zagrażających bezpieczeństwu  uczestników  dowozu  dyrektor szkoły  może  odwołać kurs.

19. Za  uszkodzenia  wyposażenia w  autobusie  odpowiedzialność  ponoszą rodzice uczniów-sprawców   i  zobowiązani    do pokrycia  kosztów  naprawy.

20. Opiekunowie autobusów szkolnych współpracują z  wychowawcami  uczniów dojeżdżających  w  zakresie  prawidłowej  realizacji  dowozu, eliminowania negatywnych zachowań uczniów.

21. Dyrektorzy  szkół z niniejszym  dokumentem   zapoznają  wszystkich uczniów dojeżdżających  oraz  ich  rodziców  na  początku każdego roku  szkolnego.

22. Naruszenie  regulaminu  będzie skutkować  sankcjami  wynikającymi                       z obowiązujących  przepisów  oświatowych, statutów  i  regulaminów szkolnych.

 

 

                                                                     ..../Teresa Rulko/......

                                                                      Podpis  kierownika  WOKiS

                                                                                                                       

 

Zatwierdzam:

 

..../Wiesław Biegański/....

     podpis  WÓJTA