Logo BIP

ZARZĄDZENIE nr 30/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Bartniczka

ZARZĄDZENIE nr 30/08

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 31 lipca 2008r.

 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w Urzędzie Gminy  Bartniczka

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn.) zarządzam co następuje:

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2005r. dodaje pkt 24 w brzmieniu „Księgowość szkół prowadzona jest w ramach urzędu gminy.”

§ 2

 

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 16/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2005r. w części dotyczącej „Zasad funkcjonowania kont – opis” opis do konta 223 otrzymuje brzmienie:

„Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek zgodnie z ich planami finansowymi, w korespondencji z kontem 902.

Ewidencję szczegółową prowadzi się dla każdej jednostki osobno zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, co umożliwia rozliczanie jednostek z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Wprowadzono odrębne konta dla rozliczenia subwencji przekazanych Jednostkom oświatowym oraz dotacji przekazanych Instytucji Kultury.”

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.