Logo BIP

Z a r z ą d z e n i e Nr 29/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego

Z a r z ą d z e n i e  Nr  29/08  

Wójta  Gminy  Bartniczka  

z dnia 31 lipca 2008 roku 

 

 

 

w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia przetargu 

                  na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sklepu wraz  pomieszczeniami przynależnymi, mieszczącego się w budynku gminnym we wsi Gutowo.

                  

 

 

       Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z  2004 r.   Nr  142,  poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 8 ust.1    i ust. 2, § 10, § 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Powołuję  Komisję Przetargową w składzie:

 

        Przewodniczący -  Teresa Tylicka

        Członkowie:       -  Gabriela Chyżyńska

                                   -  Czesław Przeracki

 

§ 2. Celem  Komisji  jest  przeprowadzenie  w  dniu  12 sierpnia 2008  roku  przetargu   na wydzierżawienie lokalu użytkowego (sklepu wraz pomieszczeniami przynależnymi ),  o pow. użytkowej – 117,91 m², mieszczącego się w budynku gminnym we wsi Gutowo, usytuowanym na działce nr 90/2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38938.

 

§ 3.  Do  zadań  komisji  należy:

1.        poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzenia przetargu,

2.        przeprowadzenie przetargu na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości,

3.        sporządzenie  protokołu  z  przeprowadzonego  przetargu. 

 

§ 4.  Po  zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnym komisja  rozwiązuje  się. 

 

§ 5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.