Logo BIP

Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 lipca 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

Zarządzenie Nr 27/08

 

 

             Wójta  Gminy  Bartniczka  z dnia 30 lipca 2008 r.

 

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08  Rady Gminy  Bartniczka z dnia  27 marca 2008  w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2008.

 

 

        Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  Wójt Gminy  Bartniczka

 

zarządza co następuje:

 

 

W uchwale Nr XII/52/08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany jak  poniżej:

 

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 1 - część tabelaryczna  i opisowa.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 27/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.

 

Przeniesienia wydatków w budżecie 2008 rok

 

 

Określenie

Dział

Rozdz.

§

Budżet przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Budżet po

zmianie

 

1.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

400

 

 

273 820,00

6 200,00

6 200,00

273 820,00

 

Dostarczanie wody

 

40002

 

273 820,00

6 200,00

6 200,00

273 820,00

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

114 800,00

3 440,00

 

118 240,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

19 800,00

660,00

 

20 460,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

2 850,00

100,00

 

2 950,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

10 350,00

 

4 200,00

6 150,00

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

5 000,00

2 000,00

 

7 000,00

 

Różne opłaty i składki

 

 

4430

12 000,00

 

2 000,00

10 000,00

2.

Gospodarka Mieszkaniowa

700

 

 

14 000,00

3 000,00

3 000,00

14 000,00

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

 

3 000,00

3 000,00

0,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

5 000,00

 

3 000,00

2 000,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

3 250,00

1 000,00

 

4 250,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

3 750,00

2 000,00

 

5 750,00

3.

Administracja publiczna

750

 

 

1 093 330,00

7 500,00

7 500,00

 

 

Urzędy Gmin

 

75023

 

 

7 500,00

7 500,00

0,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

73 000,00

 

1 200,00

71 800,00

 

Zakup energii

 

 

4260

3 000,00

4 500,00

 

7 500,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

10 500,00

 

3 000,00

7 500,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

26 169,00

3 000,00

 

29 169,00

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii komórkowej

 

 

4360

4 572,00

 

1 800,00

2 772,00

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

4700

4 000,00

 

1 500,00

2 500,00

4.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

754

 

 

75 080,00

2 080,00

2 080,00

75 080,00

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 

75412

 

72 080,00

2 080,00

2 080,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

11 100,00

1 720,00

 

12 820,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

2 100,00

310,00

 

2 410,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

300,00

50,00

 

350,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

10 280,00

 

1 080,00

9 200,00

 

Różne opłaty i składki

 

 

4430

4 000,00

 

1 000,00

3 000,00

5.

Oświata i Wychowanie

801

 

 

4403407

7.500,00

7.500,00

4.403.407,00

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

2.570.402,00

7.500,00

7.500,00

2.570.402,00

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

1.429.192,00

 

7.500,00

1.421.692,00

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

2.000,00

2.500,00

 

4.500,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

35.000,00

5.000,00

 

40.000,00

 

Podliczenie

 

 

 

10.798.734

1.200

-

10.799.934

6.

Pomoc Społeczna

852

 

 

2 419 412,00

7 350,00

7 350,00

 

 

Osrodki pomocy społecznej

 

85219

 

222 412,00

7 350,00

7 350,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

145 810,00

6 100,00

 

151 910,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

27 200,00

1 100,00

 

28 300,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

3 830,00

150,00

 

3 980,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

11 198,00

 

7 350,00

3 848,00

7.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

900

 

 

451 680,00

2 080,00

2 080,00

 

 

Gospodarka Sciekowa i Ochrona Wód

 

90001

 

334 180,00

2 080,00

2 080,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

75 300,00

1 720,00

 

77 020,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

14 000,00

310,00

 

14 310,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

2 000,00

50,00

 

2 050,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

34 080,00

 

2 080,00

32 000,00

8.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

921

 

 

256 480,00

5 000,00

5 000,00

 

 

Domy i Ośrodki Kultury, swietlice i Kluby

 

92109

 

118 400,00

5 000,00

5 000,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

28 500,00

 

3 000,00

25 500,00

 

Zakup energii

 

 

4260

6 000,00

1 400,00

 

7 400,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

20 000,00

3 600,00

 

23 600,00

 

Podatek od nieruchomości

 

 

4480

2 000,00

 

2 000,00

0,00

 

 Podliczenie

 

 

 

10 770 354,00

40. 710,00

40 710,00

10 770 354,00

 

Cześć opisowa do przeniesień wydatków:

1.Przeniesienia środków dotyczą realizacji bieżących zadań gminy – uzupełnienie środków w

   poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

   -Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6200,00 zł. wynagrodzenia i podróże

    służbowe.

  -Gospodarka mieszkaniowa – 3000, 00 zł – zakup usług remontowych i pozostałych.

  -Administracje publiczna-7500 zł. – zwiększenie na zakup energii i usług pozostałych.

  -Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa – 2080 zł. – wynagrodzenia i pochodne.

  -Oświata i wychowanie – 7.500 zł  zwiększenie na  wynagrodzenia bezosobowe i usługi remontowe

-Pomoc społeczna – 7.350 zł  wynagrodzenia i usługi pozostałe

-Gospodarka komunalna  i ochrona  środowiska 2.080 zł wynagrodzenia i pochodne,

  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 5.000 zł  zakup energii i usług  remontowych.