Logo BIP

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

​  Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

   1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennegobrykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

     2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisują je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. ( Dz.U. poz. 1976). Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. 

 Wykaz podmiotów wrażliwych:

1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych, 

2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,

3. noclegownia albo ogrzewalnia,

4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

5. podmiot systemu oświaty,

6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,

7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,

8. kościół lub inny związek wyznaniowy,

9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,

10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,

11. ochotnicza straż pożarna,

12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku,

13. rodzinny dom pomocy,

14. centrum integracji społecznej,

15. klub integracji społecznej,

16. warsztat terapii zajęciowej,

17. organizacja pozarządowa,

18. spółdzielnia socjalna.

Więcej informacji:

Infolinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (zagadnienia merytoryczne)  

(+48 22) 36 92 900

Informacje w sprawie sposobu złożenia oświadczenia lub wniosku do Urzędu Gminy Bartniczka - tel. 564936822

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - pobierz plik

Klauzula informacyjna - pobierz plik

Instruktaż jak wypełnić wniosek- pobierz plik

Arkusz do obliczania dodatku - pobierz plik