Logo BIP

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie: powołania komisji do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

Zarządzenie Nr  25/2008

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 22 lipca 2008 roku

 

w sprawie: powołania komisji do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na

                  stanowisku urzędnicze  kierownika wydziału oświaty kultury i sportu.

 

 

            Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 122, poz. 1020) i § 3 zarządzenia nr 14/2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 września 2005 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartniczka.

 

                                             zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędnicze  kierownika wydziału oświaty kultury i sportu.

 

1) Leszek Walczak– przewodniczący komisji,

2) Mirosław Wołojewicz – sekretarz komisji,

3) Maria Jakubowska – członek komisji.

 

§ 2.1. Komisja dokonuje analizy i selekcji złożonych dokumentów kandydatów,

          przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z 5 najlepszymi  kandydatami.

2.    Komisja, przekazuje niezwłocznie 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze Wójtowi.

 

§ 3. Wójt decyduje o zatrudnieniu kandydata na stanowisko urzędnicze kierownika wydziału oświaty kultury i sportu  po zapoznaniu się z opinią komisji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.