Logo BIP

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia oleju napędowego przez koparko ładowarkę CVJ 3CX.

Z a r z ą d z e n i e  Nr  24/08  

Wójta  Gminy  Bartniczka  

z dnia 16 lipca 2008 roku 

 

 

w  sprawie  powołania  komisji  do ustalenia normy zużycia oleju napędowego przez koparko ładowarkę CVJ 3CX.

 

       Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z  2004 r.   Nr  142,  poz. 1591 z późn. zm.),

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Powołuję  komisję do ustalenia normy zużycia oleju napędowego przez koparko ładowarkę CVJ 3CX w składzie:

 

        Przewodniczący -  Czesław Przeracki

        Członkowie:       -  Gabriela Chyżyńska

                                   -   Jerzy Kopistecki

 

§ 2.  Zadaniem Komisji  jest  ustalenie normy zużycia oleju napędowego przez koparko ładowarkę CVJ 3CX na podstawie dotychczasowego zużycia paliwa i przepracowanych motogodzin.

  

§ 4.  Po  ustaleniu normy komisja  rozwiązuje  się. 

 

§ 5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.