Logo BIP

OGŁOSZENIE - od 1 lipca będzie obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli lub zarządzających budynkami o posiadanym źródle ciepła o mocy do 1 MW.

                   OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bartniczka informuje, że od 1 lipca będzie w Polsce działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami posiadającymi źródło ciepła o mocy do 1 MW, obowiązek złożenia deklaracji.

W deklaracji należy podać w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Deklaracja składana jest:

  1. Dla nowo powstałych budynków w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
  2. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał na złożenie deklaracji 12 miesięcy liczonych od 1 lipca 2021r.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną poprzez stronę: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8.

Deklaracja jest dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w załączonych materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Załączniki