Logo BIP

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w Komorowie.

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: usługę wodną tj. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia składającego się ze studni nr 1, 2 i 3, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 33/7, obręb 0006 Komorowo, gm. Bartniczka. - pobierz obwieszczenie.

OBWIESZCZENIE-  usługa wodna – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 33/7, obręb 0006 Komorowo, gm. Bartniczka - pobierz plik