Logo BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
(0-56) 4936817, (0-56) 4936818,  (0-56)4936819, (0-56)4936820,  (0-56)4936823
e-mail: gops@ugbartniczka.pl


Opis działalności:


S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem prowadzi działalność
zgodną z założeniami polityki społecznej państwa na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 1998r. nr. 64 poz.414 z późn. zm.)
2. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy Bartniczka.
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Bartniczka.

§ 2. 1. Ośrodek został utworzony zarządzeniem nr 1/90 Naczelnika Gminy w
Grążawach z dnia 7 maja 1990r.
2. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Gminy Grążawy
3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Bartniczka o statusie jednostki
budżetowej.

 

Rozdział II
Cele, zadania i funkcje ośrodka pomocy społecznej

§ 3. Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu
pomocy społecznej uregulowane następującymi aktami prawnymi:
1) ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.
1591),
2) ustawą z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998r. nr 64, poz.
414 z późn. zm.),
3) ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 155, poz. 1014
z późn. zm.),
4) uchwałą nr X/65/91 z dnia 28 czerwca 1991r. i uchwała nr IX/50/95 z dnia 20 czerwca
1995r. Rady Gminy w Grążawach w sprawie upoważnienia kierownika gminnego
ośrodka pomocy społecznej do podejmowania decyzji administracyjnych.

§ 4.1. Zadania Ośrodka:
1) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy spo-
łecznej ,
2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,
4) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeń-
stwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
5) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz z osoba-
mi fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
6) kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy
do organów określonych odrębnymi przepisami,
7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach ,
8) organizowanie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedago-
gicznego,
9) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej,
10) doskonalenie modelu pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników Ośrodka.
2. Ośrodek pomocy społecznej prowadzi dokumentację zgodnie z rzeczowym wykazem
akt obowiązującymi w tej dziedzinie .
§ 5. Ośrodek pomocy społecznej pełni funkcje diagnostyczne, planistyczne, realizacyjne,
profilaktyczne i decyzyjne.


Rozdział III
Formy pomocy społecznej realizowane przez ośrodek pomocy społecznej

§ 6. Ośrodek świadczy pomoc na rzecz mieszkańców gminy w następującej formie:
1) pracy socjalnej,
2) materialnej:
a) zasiłki pieniężne
b) zasiłki w naturze
3) instytucjonalnej – kierowanie osób wymagających opieki, wsparcia i rehabilitacji
w różnych formach do placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej.


Rozdział IV

Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej

§ 7.1.Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej
sprawie przez wojewodę.
2.Ośrodek wykonuje zadania własne w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami
Rady Gminy.

§ 8. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
Do ośrodka w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o prokuraturze.

§ 9.1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego działalnością, jest za nią
odpowiedzialny i jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Skład Ośrodka stanowią:
1) pracownicy socjalni, którzy w rejonie swojego działania realizują zadania w zakresie:
a) rozpoznawania i diagnozy socjalnej potrzeb mieszkańców rejonu,
b) sporządzania indywidualnych planów zaspokojenia stwierdzonych potrzeb,
c) kompletowania i prowadzenia dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń
pomocy społecznej,
d) współdziałania z placówkami służby zdrowia w sprawach dotyczących opieki
środowiskowej,
2) opiekunki domowe, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom chorym, starszym
i niepełnosprawnym.
3. Rada Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych gminy, oraz własnych
o charakterze obowiązkowym.
4.Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.
5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział V
Finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej


§ 10. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w ramach realizacji
zadań własnych oraz własnych o charakterze obowiązkowym, w ramach realizacji zadań
zleconych gminie z budżetu centralnego a także z innych źródeł ( organizacje społeczne,
stowarzyszenia charytatywne, fundacje, osoby prywatne).


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§11. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie wymaganym dla jego uchwalenia.

 

Skład:

 • Urszula Krzykalska - Kierownik GOPS
  (0-56) 4936818
  e-mail: ulagops@ugbartniczka.pl   
 • Amanda Zalewska - pracownik socjalny 
  (0-56) 4936820
  e-mail: aniagops@ugbartniczka.pl
   
 • Alicja Cyran - pracownik socjalny
  (0-56) 4936817
  e-mail: alagops@ugbartniczka.pl
 • Małgorzata Czaplewska - inspektor - świadczenia rodzinne
  (0-56)4936819
  e-mail: zar@ugbartniczka.pl
 • Kamila Patalon - świdczenia rodzinne,
 • kamila.patalon@gopsbartniczka.pl  
 • Justyna Lempek - pracownik socjalny       
  (0-56) 4936816
  e-mail: justyna@ugbartniczka.pl 
 • Patrycja Mielke - świadczenia alimentacyjne
 • Bernadeta Domżalska - świadczenia rodzinne