Logo BIP

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium EKOFIZJOGRAFIA - pobierz plik

Mapa Ekofizjografia - pobierz plik

Postanowienie PPIS - pobierz plik

Postanowienie RDOŚ - pobierz plik

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka - pobierz plik

Opracowanie studium pn. Prognoza oddziaływania na środowisko - marzec/maj 2017 - pobierz plik

Studium maj 2017 zip - pobierz plik