Logo BIP

WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika wydziału oświaty kultury i sportu.

WÓJT GMINY BARTNICZKA

zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm. ), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz.1223 z późn. zm.)- Zał. Nr 3 tab. Nr VI .
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika wydziału oświaty kultury i sportu.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) wykształcenie wyższe
g) co najmniej 5 letni staż pracy,
h) co najmniej 2 lata zatrudnienia : na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), placówkach oświatowych, jednostkach nadzoru pedagogicznego, służbie cywilnej lub w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi lub w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub na kierowniczych stanowiskach państwowych;

2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie magisterskie, preferowane o kierunkach: prawniczym, ekonomicznym, pedagogicznym lub administracyjnym,
b) staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym w jednostkach samorządu terytorialnego , placówkach oświatowych, jednostkach nadzoru pedagogicznego, urzędach państwowych,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem oświatą, preferowane posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą,
d) dobra znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych,
e) dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu postępowania administracyjnego,
f) umiejętność organizowania pracy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
g) doświadczenie w organizacji imprez masowych o charakterze kulturalnym i rekreacyjno - sportowymi;

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie pracą Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) przygotowywanie projektu budżetu wydziału i właściwa jego realizacja,
c) planowanie potrzeb w zakresie inwestycji w szkołach i placówkach kultury,
d) prowadzenie spraw związanych z organizacja pracy szkół w zakresie wynikającym z zawartych, obowiązujących porozumień z dyrektorami szkół,
e) organizowanie dowożenia uczniów do szkół,
f) organizowanie pracy i obsługa komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły,
g) opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy w zakresie dotyczącym kompetencji organu prowadzącego
h) przygotowywanie propozycji w zakresie wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół oraz wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów, współudział przy ocenianiu pracy dyrektora szkoły,
i) współudział i koordynowanie działań w zakresie organizacji szkolnych i międzyszkolnych imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
j) organizacja i koordynowanie działań w zakresie organizacji gminnych i wiejskich imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjno - sportowym,
k) prowadzenie zadań związanych ze współpraca z organizacjami pozarządowymi,
l) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej.


4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne
g) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka pokój 11 lub pocztą na adres Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze kierownika wydziału oświaty kultury i sportu” w terminie do dnia 22 lipca 2008 r do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.bartniczka.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka pok. Nr 11 przy ul. Brodnickiej 8
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (D.U.z 2002r Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (D.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn.zm.) ”.


Wójt Gminy Bartniczka
/Wiesław Biegański/