Logo BIP

WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta – ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

WÓJT GMINY BARTNICZKA

zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm. ), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz.1223 z późn. zm.)- Zał. Nr 3 tab. Nr VI .
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta – ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) wykształcenie wyższe
g) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
h) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office(Word, Excel) lub pakietu Open Office,
i) posiada co najmniej 2 letni staż pracy;

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie o kierunku: ekonomia, administracja, prawo lub inny umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku,
b) doświadczenie zawodowe z zakresu: realizacji zaliczek alimentacyjnych, rachunkowości i finansów,
c) znajomość przepisów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7
a) września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192 poz.1378), znajomość przepisów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 poz 734 z póź. zm.),
d) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
g) inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków i zadań,

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych, ustalanie kryterium dochodowego, sporządzanie decyzji ustalających prawo do zasiłków i dodatków,
b) sporządzanie list wypłat świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych,
c) prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem koordynacji zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
d) przeprowadzanie kontroli i wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
e) współpraca z komornikami sądowymi w zakresie skuteczności prowadzonych egzekucji. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, spraw dotyczących zaliczek alimentacyjnych,
f) wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego,
g) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych,
h) współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi itp...,
i) inne czynności zlecone przez Wójta Gminy.
4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka pokój 11 lub pocztą na adres Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych” w terminie do dnia 22 lipca 2008 r do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.bartniczka.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka pok. Nr 11 przy ul. Brodnickiej 8
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (D.U.z 2002r Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (D.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn.zm.) ”.

 


Wójt Gminy Bartniczka
/Wiesław Biegański/