Logo BIP

Wójt Gminy Bartniczka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie wsi Łaszewo.

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 40 ust.1 pkt.1, art. 67 ust.1 i ust. 2 pkt.1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.1–8, § 6 ust.1, § 8, § 13 i § 14 ust. 1 – 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108),


Wójt Gminy Bartniczka
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie wsi Łaszewo.


1. położenie nieruchomości według obrębu geodezyjnego - Łaszewo,
2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - KW Nr 24014,
3. oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów - dz. Nr 432/1,
4. powierzchnia nieruchomości - 0,3204 ha,
5. opis nieruchomości: nieruchomość rolna zabudowana fragmentami budynku
mieszkalno – gospodarczego, przeznaczonego do rozbiórki, położona we wsi
Łaszewo, przy drodze publicznej gminnej (Łaszewo – Bachor), rodzaj użytków:
rola kl. V – 0,1623 ha, pastwisko kl. IV – 0,1114 ha, teren zabudowany rola kl.
V – 0,0467 ha.
6. przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie rolnym.
7. cena wywoławcza sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – 20.400,00 zł,
(bez podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do
sprzedaży – tj. kwota w wysokości – 1.788,00 zł,
8. termin uiszczenia należności z tytułu nabycia wyżej opisanej nieruchomości –
najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy
Bartniczka,
9. forma sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10. wadium wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem do
pełnych dziesiątek złotych (tj. 2.040,00 zł),
11. postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych (tj. 210,00 zł),
12. przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2008 roku (piątek) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bartniczka (pokój nr 3),
13. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Bartniczka lub na
konto Urzędu Gminy Bartniczka - PKO BP SA Brodnica 65 10205024 0000 1102
0010 0842, najpóźniej do dnia 2 czerwca 2008 roku (włącznie) i przedłożą
dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu,
14. wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później
jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
15. wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez
urząd gminy,
16. uczestnicy przetargu winni przedstawić Komisji Przetargowej:
a) osoby fizyczne: dowody potwierdzające tożsamość,
b) przedstawiciele osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru sądu,
c) przystępując do przetargu w zastępstwie osoby fizycznej: notarialne
upoważnienie zawierające górną granice oferowanej ceny,
17. bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bartniczka
(pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu gminy (od godz. 7.30 do 15.00) w dni
robocze, w terminie do dnia 2 czerwca 2008 roku,
18. ogłoszenia o przetargu wywieszono:
a) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka – 1 egz.,
b) w Sołectwach Gminy Bartniczka – po 1 egz.,
c) podano na stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl
d) a/akta.