Logo BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bartniczka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 kwietnia 2008 r.
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 w następującym obszarze:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej

I. Zakres realizacji zadania

- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
II. Rodzaje i formy realizacji zadań
1. Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań:
- organizację festynów oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej;
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy;
- promocja Gminy Bartniczka.
2. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Bartniczka.
III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2008.
1. Na realizację zadań w poszczególnych obszarach przeznacza się kwotę 3 000 zł.
2. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2008, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, a zakończenie do dnia 30 września 2008 roku. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
VI. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 23 maja 2008 r. do godz. 1200 w Urzędzie Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
2. Oferta, powinna zostać złożona wg wzoru określonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty stanowi załącznik do rocznego programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VII. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka.
3. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
- zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
- jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,
- objęcie programem jak największej liczby mieszkańców Gminy Bartniczka,
- innowacyjność zadania przewidzianego ofertą,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych programów,
- posiadane zasoby materialne i kadrowe,
- pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Bartniczka a wnioskodawcą.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Bartniczka. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.
8. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy Bartniczka.

Więcej informacji na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać w:
Urzędzie Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
tel.(056) 4936560


Wójt Gminy Bartniczka

/Wiesław Biegański/