Logo BIP

Nabór na wolne stanowisko Kasjera w Urzędzie Gminy Bartniczka

Wójt Gminy Bartniczka
ogłasza nabór na wolne stanowisko Kasjera w Urzędzie Gminy Bartniczka

1. Wymagania niezbędne
1/ obywatelstwo polskie
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
4/ nieposzlakowana opinia
5/ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
6/ posiada wykształcenie średnie
7 posiada dwuletni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:
1/ referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia
2/ preferowane będzie ukończenie studiów wyższych w szczególności ekonomicznych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ Prowadzenie kasy Urzędu Gminy
2/ księgowanie w programie komputerowym FIN-organ
3/ prowadzenie kart podatników
4/ rozlicznie inkasentów
5/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji ,
6 / oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


4. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV)
2/ list motywacyjny
3/ dokument poświadczający wykształcenie
4/ świadectwa pracy
5/ kwestionariusz osobowy
6/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka, lub pocztą na adres Urząd Gminy Bartniczka, 87-321 Bartniczka z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kasjera w Urzędzie Gminy w terminie do dnia 21 listopada 2005roku
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www: bip bartniczka. pl. oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bartniczka.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)