Logo BIP

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce

Wójt Gminy Bartniczka
ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce
Urząd Gminy Bartniczka , 87-321 Bartniczka woj. Kujawsko-Pomorskie

1. Wymagania niezbędne
1/ obywatelstwo polskie
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
4/ nieposzlakowana opinia
5/ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
6/ posiada wykształcenie wyższe
7/ posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej

2. Wymagania dodatkowe:
1/ referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia
2/ preferowane będzie ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz .U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych,
2/ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
3/współdziałanie z placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami z zakresu pomocy społecznej ,
4/ nadzór merytoryczny nad pracownikami socjalnymi,
5/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji ,
6/ organizowanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
7/ oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV)
2/ list motywacyjny
3/ dokument poświadczający wykształcenie
4/ świadectwa pracy
5/ kwestionariusz osobowy
6/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka, lub pocztą na adres Urząd Gminy Bartniczka, 87-321 Bartniczka z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 10 października 2005roku
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www: bip bartniczka. pl. oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bartniczka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)