Logo BIP

Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka

Zarządzenie Nr 22/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 07 lipca 2008 roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka

zarządza , co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy

/ Wiesław Biegański/