Logo BIP

Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania spraw wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ...

Zarządzenie Nr 20/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania spraw wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071, z póź. zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:

§1. Upoważniam Panią Małgorzatę Gołkowską do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
§1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.