Logo BIP

Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 19/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 11 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach.

§2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§3. W skład Komisji Egzaminacyjnej , o której mowa w §1 wchodzą:

1) Pan Leszek Walczak - Przewodniczący Komisji
(przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)
2) Pani Marzena Łupińska - Dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest
nauczyciel
3) Pani Anna Rumińska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny

4) Pani Alicja Wiśniewska - Ekspert z listy MEN w zakresie filologia
rosyjska

5) Pani Barbara Trzcińska - Ekspert z listy MEN w zakresie filologia
rosyjska

6) Pani Agnieszka Kwiatkowska - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa
Polskiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.