Logo BIP

Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wydzierżawienia TP S.A. gruntu położonego we wsi Bartniczka pod zainstalowanie kontenera telekomunikacyjnego i ...

Zarządzenie Nr 18/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie wydzierżawienia TP S.A. gruntu położonego we wsi Bartniczka pod zainstalowanie kontenera telekomunikacyjnego i ustalenia miesięcznej wysokości czynszu dzierżawnego.

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:


§ 1. Wydzierżawiam na okres 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej TP S.A.
grunty położone we wsi Bartniczka, oznaczone działkami: Nr 46, Nr 47,
Nr 48, zapisane w księgach wieczystych: KW Nr 5106 i KW Nr 9034,
z przeznaczeniem na zainstalowanie kontenera telekomunikacyjnego – na
dz. nr 47 – na części tej działki o pow. 21 m kw. wraz z poprowadzeniem
przyłączy sieci telekomunikacyjnej przez działki: nr 46, nr 47 i nr 48.

§ 2. Ustalam miesięczną kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości – 121,80 zł
+ podatek VAT, co stanowi łącznie – 148,60 zł..

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi do spraw gospodarki
nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.