Logo BIP

Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 maja 2008 r. Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27.03.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

Zarządzenie Nr 17/08

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 maja 2008 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27.03.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.


Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XII/52/08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:

§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 10.729.783 zł zastępuje się kwotą 10.798.734 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 2.103.352 zł
dotacje na zadania własne 468.800 zł
subwencja ogólna 5.527.537 zł
dochody własne 2.699.045 zł

§ 2.Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 10.480.203 zł zastępuje się kwotą 10.549.154 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
w tym: a) wydatki majątkowe 1.186.601 zł
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem 9.362.553 zł

§ 3. Dokonać przeniesień według załącznika nr 3- część tabelaryczna i opisowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 17/08 z dnia 31.05.2008 r

Zmiany w planie dochodów gminy 2008 r

Lp. Określenie Dział Rozdział § Budżet przedzmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Oświata i wychowanie 801 74.100 50.951 - 125.051
Pozostała działalność 80195 70.700 50.951 - 121.651
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 70.700 50.951 - 121.651
2. Pomoc społeczna 852 2.154.462 18.000 - 2.172.462
Pozostała działalność 85295 51.000 18.000 - 69.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 51.000 18.000 - 69.000
Podliczenie 10.729.783 68.951 - 10.798.734

Część opisowa

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-16/08 z dnia 15 maja 2008 r.
i Decyzją Nr WFB.I.3011-18/08 z dnia 26 maja 2008 r.
zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
kwota 50.951zł,- Dział Oświata i wychowanie.
2 ) na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „kwota 18.000 zł
Dział Pomoc społeczna.