Logo BIP

Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej, zabudowanej ...

Zarządzenie Nr 16/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej, zabudowanej fragmentami budynku mieszkalno – gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki, położonej w obrębie wsi Łaszewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 8 ust.1 i ust. 2, § 10, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Leszek Walczak
Członkowie: - Marek Szymański
- Józef Wysocki

§ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 6 czerwca 2008 roku przetargu
na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej, zabudowanej fragmentami budynku
mieszkalno – gospodarczego, przeznaczonego do rozbiórki, położonej w obrębie
wsi Łaszewo, o pow. 0,3204 ha, oznaczonej według ewidencji gruntów działką
Nr 432/1, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 24014.

§ 3. Do zadań komisji należy:
1. poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzenia przetargu,
2. przeprowadzenie przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości,
3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

§ 4. Po zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnym komisja rozwiązuje się.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.