Logo BIP

Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego – świetlicy ...

Zarządzenie Nr 13/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 23 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego – świetlicy mieszczącego się w budynku gminnym, we wsi Radoszki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 8 ust.1 i ust. 2, § 10, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Benedykt Kamiński
Członkowie: - Ambroży Marchlewski
- Teresa Tylicka

§ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 9 maja 2008 roku przetargu na
na wydzierżawienie lokalu użytkowego (świetlicy – sali i klubu wraz z pomieszczeniami przynależnymi), o pow. użytkowej – 261,84 m kw., mieszczącego się w budynku gminnym (klubie OSP) we wsi Radoszki, usytuowanym na działce nr 328/1, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 24013.

§ 3. Do zadań komisji należy:
1. poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzenia przetargu,
2. przeprowadzenie przetargu na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości,
3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

§ 4. Po zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnym komisja rozwiązuje się.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.