Logo BIP

Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sklepu ...

Zarządzenie Nr 12/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 23 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sklepu mieszczącego się w budynku gminnym, we wsi Gutowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 8 ust.1 i ust. 2, § 10, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Benedykt Kamiński
Członkowie: - Józef Stajszczak
- Andrzej Cackowski

§ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 8 maja 2008 roku przetargu na
wydzierżawienie lokalu użytkowego (sklepu), o pow. użytkowej – 38,34 m kw.,
mieszczącego się w budynku gminnym we wsi Gutowo, usytuowanym na działce
nr 90/2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38938.

§ 3. Do zadań komisji należy:
1. poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzenia przetargu,
2. przeprowadzenie przetargu na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości,
3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

§ 4. Po zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnym komisja rozwiązuje się.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.