Logo BIP

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 kwietnia 2008 roku W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr ...

Zarządzenie Nr 11/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w roku 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z póź. Zm.) oraz art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
2. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 23.05.2008 r.
§ 3
Wzór oferty zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania stanowią odpowiednio : Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bartniczka.pl
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka
3) w dzienniku o zasięgu lokalnym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia