Logo BIP

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń sali Świetlicy Wiejskiej w Grążawach

Zarządzenie Nr 9/2008
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń sali Świetlicy Wiejskiej w Grążawach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Po konsultacji z mieszkańcami na zebraniu wiejskim w dniu 24 stycznia 2008 roku ustala się stawki za wynajem pomieszczeń sali w Świetlicy Wiejskiej w Grążawach
osobom prywatnym na uroczystości rodzinne, w następującej wysokości:
- dla mieszkańców z poza Gminy Bartniczka – 200 zł ( dwieście złotych) netto
- dla mieszkańców Gminy Bartniczka poza wsią Grążwy – 100 zł (sto złotych) netto
- dla mieszkańców wsi Grążawy 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto
2. Do stawek dolicza się opłaty eksploatacyjne (za zużycie wody, energii itd.) zgodnie ze wskazaniami liczników.

§ 2. Nie pobiera się opłaty za uroczystości organizowane przez druhów strażaków OSP Grążawy oraz za pozostałe uroczystości organizowane przez społeczeństwo wsi Grążawy , w których mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wsi Grążawy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.