Logo BIP

Budowaj elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka.

Obwieszczenie - zawiadiomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości zawieszenia wirnika do 80m (wysokość całkowita do 115m) wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymt (tj.: podziemną energetyczną linią kablową SN, linią światłowodową - sterującą, stacją transformatorową i rozdzielczą, oraz placem montażowym) na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka - pobierz plik

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz plik

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - pobierz plik

ANALIZA AKUSTYCZNA DLA ELEKTROWNI WIATROWEJ, dz. nr 245, obręb Świerczyny, gm. Bartniczka- pobierz plik

Zestawienie odległości do obszarów ochrony przyrody - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w postepowaniu prowadzonym na wniosek ENEROPOL, zostały wydane opinie i postanowienia - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o podjęciu zawięszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wywaruanej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości zawieszenia wirnika do 80 m ( wysokośó całkowita do l l5 m) wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi - pobierz plik

Raport z monitoringu ornitologicznego terenu planowanej inwestycji elektrowni wiatrowej Świerczyny, gmina Bartniczka, województwo kujawsko-pomorskie - pobierz plik

Raport z monitoringu chiropterologicznego terenu planowanej inwestycji elektrowni wiatrowej Świerczyny, gmina Bartniczka, województwo kujawsko-pomorskie - pobierz plik

Raport oddziaływania na środowisko budowy turbiny wiatrowej w okolicy wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi w obrębie Świerczyny, gmina Bartniczka, powiat brodnicki województwo kujawsko-pomorskie - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że przystąpiorro do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko - pobierz plik

Obwieszcenie - informacja, że ze względu na skomplikowany charakter w/w sprawy nie jest możliwe załatwienie jej w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji - pobierz plik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania zgody na reaIizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wtwarzanej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości zaulieszęnia wirnika na wysokości do 80m (wysokoŚć całkowita do 115m) wrz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi (to jest: podziemną energetyczną linią kablową SN, linią światłowodową - sterującą, stacją transformatorową i rozdzielczą oraz placem montażowym) na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że od decyzji Wójta Gminy Bartntczka z dnia 1 kwietnia 2015r., znak sprawy, WIŚR.6220.1.8.2014 pełnomocnik ENERPOL wniósł odwołanie - pobierz plik