Logo BIP

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie Nr 6/2008
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 14 kwietnia 2008 roku

w sprawie skonsolidowanego bilansu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591. z późn. zam.) w związku z rozdziałem 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póź. zam.) oraz § 15 pkt 4, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020, z późn. zam.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się instrukcję sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Bartniczka stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bartniczka oraz Głównego księgowego do:
- dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i
zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,
- do sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy objętych bilansem skonsolidowanym.

§ 5
Zobowiązuje się skarbnika Gminy do:
- sprawdzenia sporządzonych bilansów i wiarygodności prezentowanych danych,
- sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy Bartniczka w terminie do 30 czerwca.

 


§ 6
Wprowadza się aneks do Zarządzenia nr 16/05 Wójta Gminy Bratniczka z dnia 28.09.200 § 1 pkt 3
- wykaz kont księgi głównej zakładowego planu kont, zasada ich funkcjonowania oraz ustalenie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.