Logo BIP

Zarządzenie Nr 04/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27.03.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

Zarządzenie Nr 04/08

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 marca 2008 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27.03.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.


Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XII//08 z dnia 27.03.2008 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 10.458.196 zł zastępuje się kwotą 10.461.158 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.956.196 zł
dotacje na zadania własne 338.662 zł
subwencja ogólna 5.527.537 zł
dochody własne 2.638.763 zł

§ 2.Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 10.208.616 zł zastępuje się kwotą 10.211.578 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
w tym: a) wydatki majątkowe 1.108.460 zł
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem 9.103.118 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 04/08 z dnia 31.03.2008 r

Zmiany w planie dochodów gminy 2008 r

Lp. Określenie Dział Rozdział § Budżet przedzmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Pomoc społeczna 852 2.151.500 2.962 - 2.154.462
Ośrodki pomocy społecznej 85219 60.500 2.962 - 63.462
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 57.000 2.962 - 59.962
Podliczenie 10.458.196 2.962 - 10.461.158

Część opisowa

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-6/08 z dnia 14 marca 2008 r.
zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.