Logo BIP

Zarządzenie Nr 2 /08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Bartniczka

Zarządzenie Nr 2 /08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 03 marca 2008 roku

w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Bartniczka


Na podstawie § 15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 112,poz. 1319 z późn.zm.) w porozumieniu z dyrektorem Archiwum Państwowego w Toruniu

zarządza się ,co następuje:

§1

1. Wprowadza się rozszerzenie „jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych” stanowiący załącznik nr 4 do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 1112,poz 1319 z późn.zm.)
2. Rozszerzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Bartniczka do stosowania wyżej wymienionego jednolitego wykazu akt wraz z rozszerzeniem.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.