Logo BIP

Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 grudnia 2007 r. Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Zarządzenie Nr 18/07
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 grudnia 2007 r.
Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:


W uchwale Nr V/18/07 z dnia 29.03.2007 r. wprowadza się zmiany jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 9.336.017 zł zastępuje się kwotą 9.338.012 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone wg. załącznika nr 3 1.958.017 zł
dotacje na zadania własne 598.517 zł

§ 2.Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 9.616.934 zł zastępuje się kwotą 9.618.929 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową
w tym: a) wydatki majątkowe 722.210 zł
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem 8.896.719 zł

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 4
z częścią opisową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 18/07 z dnia 10.12.2007 r
Zmiany w planie dochodów gminy 2007 r
Lp. Określenie Dział Rozdział § Budżet przedZmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Oświata i Wychowanie 801 122.720 1.995 - 124.715
Pozostała działalność 80195 119.720 1.995 - 121.715
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 119.720 1.995 - 121.715
Podliczenie 9.336.017 1.995 - 9.338.012

Część opisowa

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją : WFB.I.3011-64/07 z dnia 26.11.07r. dokonał zwiększenia dotacje celowe na 2007 r. kwota 1.995 zł
z przeznaczeniem w dziale „Oświata i wychowanie” na dofinansowanie zakupu lektur
do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach
wiejskich.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 18/07 z dnia 10.12.2007 r


Zmiany w planie wydatków gminy 2007 r


Lp. Określenie Dział Rozdział § Budżet przedzmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Oświata i Wychowanie 801 4.088.644 1.995 - 4.090.639
Pozostała działalność 80195 142.583 1.995 - 144.578
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 0 1.995 - 1.995
Podliczenie 9.616.934 1.995 - 9.618.929


Część opisowa

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją : WFB.I.3011-64/07 z dnia 26.11.07r. dokonał zwiększenia dotacje celowe na 2007 r. kwota 1.995 zł
z przeznaczeniem w dziale „Oświata i wychowanie” na dofinansowanie zakupu lektur
do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach
wiejskich.